Forord til ‘Forretningsorden og Protokol’

Udlevering af forretningsordenen
Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have
udleveret et eksemplar deraf (hjemmeside). De skal ligeledes have udleveret et eksemplar af selskabets vedtægter.
Ændres forretningsordenen, skal den i den således ændrede udgave underskrives af
alle bestyrelsesmedlemmer, og en kopi udleveres alle bestyrelsesmedlemmer, og er offentligt, for eksempel på deres hjemmeside.

Forhandlings protokol (ps. bliver ikke brugt AKB )
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referat udsendes i udkast straks efter bestyrelsesmødet samt godkendes og underskrives så vidt muligt på det følgende bestyrelsesmøde.
Et bestyrelsesmedlem eller anden mødedeltager, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Protokol  (ps. bliver ikke brugt AKB )
Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet fra et ordinært
bestyrelsesmøde godkendes af formanden, inden det tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest
7 dage efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen har 7 dage til at fremkomme med
bemærkninger/rettelser til referatet. Herefter er referatet godkendt.
Hvis bestyrelsesmødet eller dele af dette pga. særlige forhold ønskes afholdt som et lukket møde,
påføres dette referatet, således at det tydeligt fremgår at der er tale om et lukket punkt.
Referater med et eller flere lukkede punkter er ikke offentligt tilgængelige og er alene til
bestyrelsens brug. Dog kan referater med lukkede punkter.
Det skal af dagsorden fremgå, såfremt et punkt behandles som et lukket punkt.
Såfremt bestyrelsesreferater indeholder lukkede punkter udarbejdes der et referat uden lukkede
punkter til brug for bestyrelser samt derse hjemmeside.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes elektronisk.
Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet kræve at få sit
særstandpunkt ført til referat.