Nyheder

Sidste nyt øverst

Sundheds­styrelsen har opdateret vaccinations­kalenderen

Som en konsekvens af, at Danmark får leveret langt færre vacciner fra BioNTech-Pfizer i denne og de kommende uger, har Sundhedsstyrelsen været nødt til at justere en smule på den planlagte udrulning af vaccinationsprogrammet.

20 JAN 2021

I går meddelte BioNTech-Pfizer desværre, at de kun kan levere halvt så mange vaccinedoser i denne uge, som de ellers havde lovet. Også i de kommende uger får vi andre mængder, end de tidligere har meddelt. Det betyder, at vi samlet set får 100.000 doser færre, end vi havde forventet, frem til marts.

”Det er helt utroligt skuffende, at vi nu er bragt i denne situation. Vi har et velsmurt apparat i Danmark, hvor myndigheder, regioner, kommuner og sundhedspersonale er klar til at håndtere en omfattende vaccinationsindsats, med uddeling af op til 100.000 vacciner om dagen – hvis vi ellers kunne få alle de vacciner, vi har brug for,” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Konsekvensen af det reducerede antal vacciner er, at de borgere, som er 85 år eller ældre, og som hører hjemme i gruppe 3 i prioriteringsrækkefølgen, må vente lidt på at få det første stik.

”Vi er meget ærgerlige over dette her. Vi er på et meget afgørende tidspunkt i indsatsen, hvor vi både står over for at skulle tage fat på nye målgrupper, særligt de allerældste, og hvor vi samtidig skal til at tilbyde borgerne det andet stik, som vi har lovet”, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Meldingen om færre doser end aftalt betyder, at Sundhedsstyrelsen lige nu må prioritere endnu skarpere end hidtil. 

”Vi holder fast i den prioriteringsrækkefølge, vi allerede har fastlagt. Men nogle må væbne sig med tålmodighed. Det gælder især dem, der allerede har fået en invitation til vaccination, og som nu kan opleve, at der går nogle uger, før der er nye tider. Lige nu prioriterer vi at tilbyde andet stik til de borgere på plejehjemmene, som blev vaccineret i uge 52 og 53, og regionerne gør deres yderste for, at borgere, der allerede har booket tid, kan komme til,” siger Søren Brostrøm.

Under alle omstændigheder er der brug for at følge Sundhedsstyrelsens generelle, smitteforebyggende anbefalinger uanset, om man er vaccineret eller ej, og dermed begrænse risikoen for især de ældre i befolkningen. 

Allerede i februar forventer de danske sundhedsmyndigheder at kunne tilbyde endnu en vaccine i programmet. Firmaet AstraZeneca har anmodet om at få godkendt deres vaccine i det europæiske lægemiddelagentur EMA. Og forventningen er, at vaccinen vil blive godkendt, og at de første af denne type vacciner vil blive leveret til Danmark allerede i løbet af februar.
Sundhedsstyrelsen forventer fortsat at have tilbudt alle i Danmark, der er godkendte vacciner til, ved udgangen af juni, da der i prognoserne er taget forbehold for mindre udsving.

———————————————————————————————————————————————–

13/1-2021

Pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet: Forlængelse af skærpede tiltag samt rejserestriktioner

Smittesituationen i Danmark og udbredelsen af virusvarianten cluster B.1.1.7 giver fortsat anledning til bekymring for en markant eskalering af samfundsmitten hen over vinteren. For at bevare kontrollen med epidemien forlænges alle skærpede tiltag samt restriktioner for ind- og udrejse af Danmark til og med 7. februar 2021.

Smittetallene i Danmark har været faldende den seneste uge. Dette skal dog tages med det væsentlige forbehold, at der har været store udsving i testadfærden hen over jul/nytår og ind i det nye år, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. Dertil kommer, at positive prøver foretaget i private testcentre ikke er inkluderet i tallene. Det er derfor vanskeligt at konkludere håndfast på, hvordan smittespredningen i samfundet har udviklet sig siden slutningen af december 2020.

Den fortsat tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7, som vurderes at være markant mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant i de kommende uger og måneder, ligesom andre lignende mutationer potentielt kan sprede sig i Danmark. Risikoniveauet bibeholdes af disse årsager på niveau 5 – gældende for hele landet.

På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at forlænge alle gældende skærpede nationale tiltag.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger.

Følgende tiltag forlænges – foreløbigt til og med 7. februar 2021:

 • Alle skærpede nationale tiltag
 • Alle tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7.

Samtidig forlænges alle de tidligere udmeldte tiltag og restriktioner for ind- og udrejse foreløbigt til og med 7. februar 2021.
Herudover gælder de øvrige nationale tiltag fortsat til og med 28. februar 2021.

Parallelt med de skærpede tiltag søges hjælpepakkerne forlænget.


Referencegruppens rapport om genåbningen

Den Faglige Referencegruppe har afleveret sin rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen. Rapporten er oversendt til den politiske følge-gruppe og Folketinget, ligesom referencegruppen vil gennemgå den med partierne i den kommende uge.

Referencegruppen har på baggrund af en række kvalitative vurderinger drøftet, i hvilken rækkefølge en genåbning er mest hensigtsmæssigt. Referencegruppen bemærker imidlertid, at smittetrykket for nuværende er for højt, og at det er afgørende at sikre et lavere smittetryk i Danmark. Fremkomsten af nye og mere smitsomme virusvarianter må forventes at øge smittespredningen i samfundet, hvor der aktuelt fortsat ses et højt smittetryk.

——————————————————————————————————————————–


05-01-2021PRESSEMEDDELELSE – Forekomsten af den mere smitssomme, britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, er stigende i Danmark. For at bevare epidemikontrollen på sigt, er det afgørende, at smitten med denne variant begrænses. Derfor sænkes bl.a. forsamlingsforbuddet til 5 personer ligesom alle generelt anbefales at se så få som muligt.

Der er flere steder i landet indikationer på en tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7. Den britiske virusvariant vurderes af SSI at være omkring 50-70 pct. mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant. Selvom smitten i Danmark umiddelbart ser ud til at være stagneret, og udbredelsen af cluster B.1.1.7 forsat er på et lavt niveau, giver den nuværende situation anledning til bekymring for de kommende uger og måneder. Dette skyldes, at spredningen af cluster B.1.1.7 risikerer at føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.

Selvom smitten i Danmark er faldet en smule, er der betydelig risiko for, at smitten, som følge af udbredelsen af den britiske variant, igen kan stige eksponentielt i februar måned. Med henvisning hertil har Indsatsgruppen besluttet at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Disse yderligere tiltag skal bl.a. forebygge de voldsomme stigninger i smitten, som det bl.a. er set i Storbritannien.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens, herunder sundhedsmyndighedernes, anbefalinger for at begrænse spredningen af COVID-19, herunder cluster B.1.1.7.

På den baggrund iværksættes bl.a. følgende tiltag – foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede. Det samme gælder for visse fællesområder, hvor personer, som ikke tilhører samme husstand, bor, hvis deres boligforhold tilsiger, at de i praksis ikke kan undgå et vist mål af omgang med hinanden (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, således at muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer, herunder ved kulturarrangementer, idrætsarrangementer og konferencer, ikke længere finder anvendelse (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Det overvejes desuden, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge, ved afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, eller for udøvere af professionel idræt.
 • Anbefalingen om, hvor mange personer, der forsamles i private hjem, justeres, så det fremover anbefales, at man højest samles 5 personer i private hjem inkl. egen husstand. Anbefalingen omfatter ikke husstande på mere end 5 personer.
 • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter, ud over sin hustand og sin arbejdsplads, hvis man fortsat møder fysisk op.
 • Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.
 • Som følge af ændringerne i afstandsanbefalingen nedjusteres antallet af, hvor mange personer der kan opholde sig indendørs på samme tid i for eksempel dagligvarebutikker. Arealkravene i dagligvarebutikkerne øges, så færre kunder kan lukkes ind.
 • Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier mv., skal holdes lukket for offentligheden (gældende fra fredag den 8. januar 2021).
 • Dagtilbuddene er åbne, idet smitten fortsat ikke er drevet af de mindste børn. Pasning af børn bør foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Desuden undersøges muligheden for øget brug af fx visir ifm. dagtilbud.
 • Der tages yderligere initiativer til at bruge den ledige testkapacitet.
 • Smitteopsporingen intensiveres med en særlig indsats for at opspore kontakter til smittede med den britiske virusvariant.
————————————————————————-

Skærpede tiltag og nedlukning af aktiviteter forlænges til og med den 17. januar 2021 for at reducere smitten med COVID-19, idet smitteniveauet i Danmark fortsat er højt.

Myndighederne har meldt dette ud på et pressemøde den 29. december 2020. Det betyder, at restauranter, detailhandlen, liberale serviceerhverv, skoler samt kultur-, idræts, forenings- og fritidsaktiviteter mv. fortsat skal holde lokalerne lukket – foreløbig til og med den 17. januar 2021.

Statsministeren understregede på pressemødet, at private arbejdsgivere fortsat kraftigt opfordres til at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. Statsministeren præciserede desuden, at der reelt er tale om nedlukning af det sociale liv, og at det ikke er tanken, at Danmark skal gå i stå. Virksomhederne skal således i mulig omfang fortsætte deres produktion og fastholde aktivitetsniveauet i virksomhederne.

I de almene boligorganisationer bør der således fortsat f.eks. fremvises ledige boliger, foretages ind- og fraflytningssyn samt diverse aflæsninger af forbrug mv.

Der gælder desuden fortsat en række andre tiltag i hele landet, herunder anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud, krav og opfordringer om brug af mundbind og visir. Disse tiltag gælder fortsat til og med 28. februar 2021.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Så er vi i gang – i dag bliver de første vaccineret mod COVID-19

I dag bliver de første i Danmark vaccineret mod COVID-19. Den allerførste sending er knap 10.000 doser, og derfor har vi i dag prioriteret at vaccinere beboere på plejehjem og andre ældre i risiko for alvorligt forløb af COVID-19, samt udvalgt frontpersonale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. I takt med at vi får flere leverancer af vacciner, vil vi udvide tilbuddet til flere risikogrupper, og i løbet af 2021 vil alle få et tilbud om at blive gratis vaccineret mod COVID-19.

27 DEC 2020

I morges ved ni-tiden blev de første vaccinationer mod COVID-19 givet til både beboere og personale på en række plejehjem fordelt ud i hele landet. Det var plehjemmene Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade i Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense. Henover dagen vil der blive vaccineret på en række andre plejehjem og der vil blive givet vacciner til personale på udvalgte afdelinger på sygehuse over hele landet.

”I dag passerer vi en vigtig milepæl i COVID-19-epidemien. Det er utroligt glædeligt, at vi i dag både kan vaccinere de første af vore mest udsatte, og noget af det frontpersonale, der passer på dem. Desværre var det kun en lille sending vi fik at starte med, men vi regner med at modtage flere leverancer allerede før Nytår, så vi kan udvide til flere i målgrupperne” siger Søren Brostrøm, og fortsætter:

”Det er en historisk dag. Da epidemien ramte Danmark tilbage i februar, regnede jeg ikke med, at vi i dag, blot ti måneder senere, ville være i gang med at vaccinere de første mod COVID-19. De seneste uger har vi arbejdet hårdt på tværs af sundhedsmyndigheder, regioner, kommuner og praktiserende læger for at få udrullet vaccinerne i dag. Det er en imponerende indsats. Tak til alle,” siger direktør Søren Brostrøm.

I første omgang er der ikke nok vacciner til alle. Derfor er vaccinationen i starten prioriteret til de grupper, der har størst risiko for et alvorligt forløb bl.a. de ældste, beboere på plejehjem og ældre med risikofaktorer. Personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen, som har tæt kontakt til de mest sårbare og varetager kritiske funktioner, vil også blive prioriteret først.

Hvordan bliver de første vacciner fordelt?

Efterhånden som vi får større mængder af vaccine og også flere typer, vil flere og flere borgere blive tilbudt vaccination. Den fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal. Grønland og Færøerne får også deres andel. Den første mængde vaccine, der kommer til landet, skal bruges til at vaccinere de udvalgte grupper med både det første og andet stik med vaccinen med et bestemt antal dages mellemrum.

”Vi prioriterer forebyggelse af alvorlig sygdom og død højest og fordeler vaccinerne efter det princip, efterhånden som de kommer. Derfor må man ruste sig med lidt tålmodighed, hvis man ikke er en af de grupper, som først får tilbud om vaccination. Alle, som vaccinerne er godkendt til, skal nok få tilbuddet om vaccine på et tidspunkt, når der åbnes bredt op for det”, siger Søren Brostrøm.

Den næste, og større sending vacciner ventes at ankomme til Danmark i løbet af få dage.

Jeg har en helt særlig øget risiko. Kan jeg blive henvist af min læge allerede nu?

I den allerførste udrulning af vaccinationsindsatsen, er der meget begrænsede leverancer. Derfor vil vaccination kun kunne tilbydes til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, det vil sige personer der – hvis de bliver smittede – har en særligt høj risiko for indlæggelse og død.

En læge kan visitere en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 til vaccination, så de kan blive vaccineret, som nogle af de første.

Sådan får man besked om tilbud om vaccinationen

Efter Nytår åbnes for et elektronisk bookingsystem for målgrupper, der bliver tilbudt vaccination. Systemet vil kun være åbent for de personer, der har fået et brev om tilbud om vaccination. Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvornår du kan blive vaccineret, og hvis du selv skal bestille tid til vaccinationen, vil du få at vide, hvordan det foregår.

”Når det er din tur til at få en vaccination, går du ind og booker tid på vacciner.dk. Den er styret centralt og åbner kun for personer, der har et af de cpr-numre, der nu tilbydes vaccination. Vaccination bliver foretaget på et af de regionale vaccinationscentre. Når du har fået din første vaccination, reserverer systemet plads til stik nummer to, som skal foretages 21-28 dage efter”, siger Søren Brostrøm.

Hvor skal du vaccineres?

Sundhedsstyrelsen er i dialog med både kommuner og regioner om den kommende udrulning af vaccinationen. Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste borgere vil kunne blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på f.eks. plejehjem. Meget personale i f.eks. sundhedsvæsenet og ældreplejen vil blive tilbudt vaccination på deres arbejdsplads. Det kan f.eks. være på sygehus eller plejehjem eller på et af de regionale vaccinationscentre. Arbejdsgiveren vil give besked om, hvordan det vil foregå. Sundhedspersonale, som arbejder uden for sygehus, vil blive tilbudt vaccination på et vaccinationscenter.

-------------------------------------------------------------------------------

Den første sending godkendte vacciner lander om få dage – planerne for vaccinations­indsatsen er på plads

Sundhedsstyrelsen har sendt information ud til regioner, kommuner og praktiserende læger om, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 skal organiseres; hvem der skal have tilbud om vaccination, hvem der skal vaccinere, og hvordan det skal foregå.

22 DEC 2020

Sundhedsstyrelsen har sendt information ud til regioner, kommuner og praktiserende læger om, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 skal organiseres; hvem der skal have tilbud om vaccination, hvem der skal vaccinere, og hvordan det skal foregå.

Den første sending vacciner ventes at komme til landet i løbet af denne og næste uge. Der er i første omgang tale om en begrænset mængde, og Sundhedsstyrelsen har lavet en foreløbig liste over hvilke grupper der først får tilbudt vaccination mod COVID-19.  Det gælder borgere på udvalgte plejecentre i kommuner med størst smittetryk, borgere over 65 år i særlig høj risiko på grund af sygdom samt udvalgt personale på sygehuse og plejecentre, som arbejder tæt på patienter og borgere, der er i høj risiko.

”Vi er rigtigt glade for, at vaccinationsindsatsen nu er gået i gang. Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, og dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger, så de er beskyttet,” forklarer direktør Søren Brostrøm.

Hvordan bliver de første vacciner fordelt?

Den første mængde vaccine, der kommer til landet, skal bruges til at vaccinere de udvalgte grupper med både det første og andet stik med vaccinen med et bestemt antal dages mellemrum.

Efterhånden som vi får større mængder af vaccine og også flere typer, vil flere og flere borgere blive tilbudt vaccination. Vaccinerne fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal. Grønland og Færøerne får også deres andel. 

Med tiden er det planen, at hele befolkningen vil få tilbudt vaccination, dog med enkelte undtagelser, som for eksempel børn og gravide, som vaccinerne ikke ventes at være godkendt til i første omgang. Sundhedsstyrelsen vil løbende prioritere hvilke grupper, der skal have tilbud om vaccination mod COVID-19 i den takt, der kommer vacciner til landet.

Hvordan får man besked om tilbud om vaccination?

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis man er i helt særlig risiko, eksempelvis, hvis man er en ældre borger med alvorlig sygdom, vil man blive kontaktet af egen læge eller sygehus.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i e-boks. Personer, som er er digitalt fritaget, vil få brev med posten.

Sundhedsstyrelsen har sendt generel information ud om vaccinationen via e-boks. Enkelte har allerede i går og i dag modtaget brevet via e-boks med information om den kommende vaccination mod COVID-19 og om det tilbud, alle med tiden vil få om gratis vaccination. Brevet vil lande i e-boks hos alle over 18 år henover jul og nytår. 

Senere, når tilbuddet om vaccination mod COVID-19 bliver bredt ud til flere, vil man få et nyt brev i e-boks med specifik information om, hvad man skal gøre. Det vil forklare, hvornår man kan blive vaccineret, og hvis man selv skal bestille tid til vaccinationen, vil man få at vide, hvordan det foregår. Desuden får man information om den vaccine, man får tilbudt. 

Hvor skal man vaccineres?

Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste vil kunne blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på for eksempel plejehjem. Meget personale i eksempelvis sundhedsvæsenet og ældreplejen vil blive tilbudt vaccination på deres arbejdsplads. Det kan være på sygehus eller plejehjem eller på et af de regionale vaccinationscentre eller andre steder. Arbejdsgiveren vil give besked om, hvordan det vil foregå.

Retningslinjer for vaccinationen

Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 beskriver rækkefølgen for, hvem der først skal vaccineres. Retningslinjen indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan vaccinen virker, hvordan vaccinen skal håndteres og hvordan vaccinationen bør foregå. Desuden indeholder de praktisk information om, hvordan man inviteres til vaccination, hvordan man kan give samtykke på et informeret grundlag, og hvordan eventuelle formodede bivirkninger skal håndteres.

Retningslinjerne er primært henvendt til fagpersoner, samt ledere og planlæggere i sundhedsvæsenet. 

Regionerne står for at opbevare og transportere vaccinerne samt tilbyde vaccinationer til de udvalgte personalegrupper og patienter. Praktiserende læger foretager vaccinationerne på plejecentrene bistået af kommunerne.